Changes – Veranderingen (English and Dutch blogpost)

Home/Art, Blog, Dutch, English, Soul Collage/Changes – Veranderingen (English and Dutch blogpost)

Changes – Veranderingen (English and Dutch blogpost)

This blog comes in Dutch and in English / Deze blogpost is in het Nederlands en in het Engels.

For English please continue reading here, please click 

 

 

En lieve medelander, welkom! Ik hoop je vaker op deze website te verblijden met nieuws, evenementen en mijn mijmeringen. Al jaren twijfel ik over de taal waarmee ik jou aanspreek. Het is zo’n lastige keuze omdat ik niemand wil buitensluiten, maar merkte ook dat door in het Engels te schrijven ik een hoop Nederlanders buiten sluit en dat is nooit mijn intentie geweest. Mijn aanname dat iedereen wel Engels begrijpt is niet juist geweest. Dus ik heb besloten om niet helemaal van taal te veranderen maar iig een hoop informatie tweetalig aan te bieden en mijn blogjes soms in het Nederlands en soms in het Engels te schrijven. Ik ontvang ook graag feedback van je om in te kunnen schatten wat fijner is. Ik voel dat ik langzaam meer naar het Nederlands over zal gaan, maar dit heeft tijd nodig om te groeien…en ook om te vertalen. Ik hoop dat je geduld met mij hebt en in de tussentijd hoop ik jou te verblijden met nieuwe leuke nieuwtjes in het Nederlands en in Nederland. Want ik bruis van de ideeën en dit najaar ga ik in plaats van meer naar binnen keren, juist naar buiten treden! Hou me in de gaten 😉

Veranderingen

Ik ga mij focussen op SoulCollage® (verder in deze post meer info), Soul Body Fusion®, Tarot consultaties/readings en Biz-Y Yoga (stoelyoga – Amsterdam en omgeving, wellicht binnenkort ook online). Ik laat om mij meer te focussen voor nu mijn 1-op-1 coaching sessies gaan. Coaching zal terugkomen maar meer in de vorm van een programma, niet meer individueel. Mijn huidige cliënten houd ik nog aan, maar ik neem geen nieuwe coaching klanten aan.

Achter de schermen

En om delen van de website te vertalen en mijzelf voor te bereiden op de evenementen die ik ga organiseren, moet ik mij achter de schermen goed voorbereiden en aan de slag. Dus je zal mij wat minder vaak online zien (ook even geen wekelijkse Tarot Time- sorry!) en deze site zal langzaam wat veranderen (misschien wel snel, want als ik de smaak te pakken heb 😉 Ik ben dus nog altijd wel beschikbaar voor Tarot consulten (leuk!!! Graag zelfs!!), Soul Body Fusion® (zo nodig in deze tijd!) en yoga (alleen in Amsterdam).

SoulCollage®

Ik ben megatrots mijzelf een SoulCollage® facilitator te mogen noemen! En binnenkort jou kennis te laten maken met dit prachtige proces!
SoulCollage® is eigenlijk al een tijd aanwezig in mijn leven, maar nooit echt in de spotlight, het is dan ook een zeer persoonlijk proces. Toen ik erover las, jaren geleden, sprak het mij direct aan. Ik heb toen het boek gekocht en een paar kaarten gemaakt en eens een workshop gedaan, maar zoals het wel vaker gaat in het leven, verdwijnen de dingen waar je het meeste plezier aan beleeft vaak het snelst uit je leven als drama de kop op steekt. Dus zo ook met het creatieve deel van mijzelf. Datgene waar ik de meeste energie, troost en plezier uit haal, laat ik het eerste vallen in tijden van ‘nood’…vreemd patroon dat…”daar ga ik eens een SoulCollage® kaart voor maken” 😉

Creativiteit

Creatieve expressie is van grote waarde voor mij, mijn hele leven al en de behoefte om het creatieve proces meer en meer toe te passen in mijn leven en werk gaat steeds meer kriebelen. Ik begin nu langzaam zaken uit mijn verleden te herinneren en SoulCollage® helpt de stukjes van de puzzel die ‘ik’ ben helder te maken en te (h)erkennen. Beeldend werken is helend, letterlijk en figuurlijk.

Jouw unieke creatie

Ken je dat die mooie plaatjes uit tijdschriften willen bewaren, omdat ze zo mooi zijn en je aanspreken, een deel in jou aanraken. Knip je ze wellicht zelfs uit en bewaar je ze of heb je een huis vol oude tijdschriften die je maar niet kunt weggooien? Ben je iemand die dingen visueel moet maken om ze te vatten? Of wil je juist jouw creativiteit aanzwengelen? Dan ga je net zo van SoulCollage® houden. Het is een proces wat begint als gewoon leuk mooie plaatjes plakken maar wat zich ontwikkeld tot diepe inzichten die je kunnen verassen! De kaarten helpen je beter te kunnen luisteren naar je intuitie, want je gaat aan het denkende brein voorbij.  Ikzelf heb ook altijd de droom gehad mijn eigen Tarot of Oracle deck te maken en dit is eigenlijk precies dat, maar dan veel persoonlijker. Ga je mee met mij het prachtige kaarten deck met een diepe betekenis maken, kaarten die je helpen de vragen van het leven te beantwoorden, want de antwoorden zitten al in ons. SoulCollage® is zo fantastisch voor mensen als ik die houden van een beetje magie en schoonheid in het leven, de combinatie van kunst, creativiteit, zelf-ontdekking, journaling/schrijven, meditatie en persoonlijke en spirituele groei zijn allemaal onderdeel van het werken met SoulCollage®. Eindelijk een stem geven aan al de aspecten van jezelf. Jezelf helemaal zien. Dit is zo belangrijk, vooral nu in deze turbulente tijd. De antwoorden vind je in jezelf. Doe je mee? Ga je mee jouzelf zien? Tijd voor een avontuur DE grote ontdekking!

Binnenkort nog veel meer over SoulCollage®. Voor nu ga ik afsluiten, want ik moet het ook nog vertalen en ik wil vandaag nog een paar kaarten maken! Haha verslavend!

Zie ook deze pagina voor meer informatie (http://www.joyincreation.com/soulcollage/) en hou deze site in de gaten of geef je op om mijn nieuwsbrief te ontvangen om op de hoogte gehouden te worden.

Fijne week!!

Dikke kus en groetjes, Charissa xxx

English:

Welcome! I hope to greet you more often on this website in the future and bring you news, events and my musings and ponderings. For years I have doubted about the language to use on this website, English or my native Dutch. It’s such a difficult choice because I do not want to exclude anyone, but also noted that by writing in English I shut out a lot of Dutch people and that’s never been my intention. My assumption that everyone understands English has not been correct. So I decided not to change language entirely but just to offer a lot of information bilingually and sometimes write my blogs in Dutch and sometimes in English. I hope this is okay for you. I would also like to receive feedback from you so I know how you feel. I hope you have patience with me and in the meantime I hope to delight you with lots of news and services. Because I’m bursting with ideas and inspiratie, this fall instead of turning inward, I will be stepping out and stepping up! Just watch me!

Changes

I will focus more and more on SoulCollage® (further in this post more info), Soul Body Fusion®, Tarot consultations / readings and Biz-Y Yoga (chair yoga- Amsterdam and surrounding area, maybe soon online too). And I am letting one-on-one coaching go for now. Coaching will come back but more in the form of a program, no longer individually. My current clients I will keep on for now, but I do not enroll any new coaching clients.

Behind the scenes

And to translate parts of the website and prepare myself for the events I’m going to organize, I have to prepare and get started behind the scenes. So you will see me a little less often online (also temporarily no weekly Tarot Time -sorry!) and this site will change slowly (maybe soon because once I get going it is hard to slow me down! 😉
I’m still available for Tarot consultations (love doing them and I feel they are so beneficial, no way I am pausing!), Soul Body Fusion® (so needed now with all the energies distracting us) and yoga (Amsterdam only).

SoulCollage®

I’m mega proud to call myself a SoulCollage® facilitator! And that I can now introduce you to this wonderful process!
SoulCollage® has actually been present in my life for some time now, but never in the spotlight, as it is a very personal process. When I read about it, years ago, it spoke to me directly. I then bought the book and made some cards and also did a workshop, but as things go more often, the things you’re having the most fun with and get the most out of, often get dumped first thing in times of drama, instead of turning to them for solace and inspiration. Or so it is with me. The creative part shuts down, but it is so healing to turn to creativity in times of need.  I am breaking this pattern now and it is so nurturing and comforting. And empowering. And well that is my favorite word and I am spreading it!

Creativity

Creative expression is of great value to me, my whole life really and the need to apply the creative process more and more in my life and work is increasingly growing. The creative bug is itching! I am in the middle of remembering more and more from my past and SoulCollage® helps me re-member the pieces of the puzzle the I AM. Visual work is healing, literally and figuratively speaking. It’s about becoming whole and seeing and acknowledging every part of you.

Your unique creation

Do you also collect pictures from magazines, because they are so beautiful and trigger something in you, touching a part of you? Or do you have a house full of old magazines that you can not throw away because they are filled with gems? Are you someone who has to visualize memories and feelings to capture them? Or do you feel the deep need to stimulate your creativity? Then you’ll love SoulCollage® just like I do! It’s a process that starts with just sticking images to a carton card, but slowly develops into deep insights that may surprise you! The cards help you to better listen to your intuition, because you pass by the thinking brain, the mind. I myself have always had the dream to make my own Tarot or Oracle deck and this is actually exactly that, but much more personal. Are joining me in making this beautiful card deck with deep meaning, cards that help you answer the questions of life, because the answers are already in us. SoulCollage® is so great for people like me who love a little magic and beauty, the combination of art, creativity, self-discovery, journaling, meditation and personal and spiritual growth are all part of working with SoulCollage®. Finally you can give a voice to all the aspects of yourself and you may see yourself completely. This is so important, especially now in this turbulent time of the great paradigm shift. The answers are found in yourself. Are you in? Are you ready to see yourself? Time for an adventure The greatest discovery of all!

Soon more about SoulCollage®. Now I will finish because I want to make a few more cards today! Haha beware, it is so addictive!

See also this page for more information : http://www.joyincreation.com/soulcollage/
and keep an eye on this website or sign up for my newsletter to be informed.

Happy week to you!

Big kisses and greetings, Charissa xxx

By |September 16th, 2017|Art, Blog, Dutch, English, Soul Collage|Comments Off on Changes – Veranderingen (English and Dutch blogpost)