2018 is knocking at our door / 2018 klopt op jouw deur

Home/Blog, Dutch, English/2018 is knocking at our door / 2018 klopt op jouw deur

2018 is knocking at our door / 2018 klopt op jouw deur

Nederlandse tekst onder deze Engelse tekst! 

2018 is knocking at your door

Hello dear you,

How are you? How has your week been? I hope you are well. Personally I am doing much much better. More relaxed, more in my body, happier, more me. I feel good and full of inspiration and gusto. I wish you the very same.

Maybe you’re not thinking of this at all, but 2018 is coming! That means it’s time to think about what you would like to start up in the new year. What are your intentions? What are your dreams? What do you want to create? What do you want to change the next year?

Wintertime

We are now entering the dark days of Winter. Saturday to Sunday night is Wintertime and only about eight more weeks until the New Year. Such a strange idea. I usually get a bit restless when the end of the year draws closer, but for this year, I am ready to start a new one. I feel so much clearer and on track than last year, which for me was a year of great loss and healing. This year was about recovering and preparing. And now I am ready to go.

What do you want to create in 2018?

Are your plans still quite vague or are they more concrete?
And what do you think you need to do to make your ideas come to life?
Please let me know, I would love to read and respond. Taking time now to think about this is good. Take that time and write down in the comments what you want to create in 2018 and what you would need to make that happen. You never know who reads it and may be able to help you, connect you or has some other guidance for you. Do share. This is the first step to creation, planting your seeds.

Step it up & be seen

My plans are becoming more and more concrete. I will continue with tarot consultations and expand on my SoulCollage® workshops. I will start with more introduction workshops and build on more thematic workshops. I will continue giving Soul Body Fusions® and make more art. But how I am going to accomplish that is still a bit vague. I feel I need to work one day less for a boss and take the leap of relying more on Joy in Creation for income. This means stepping up my game and be seen more. I think this will be my theme for 2018 – to be seen. And this starts with seeing myself. And accepting myself fully. And I want to connect more in real life with people. Meet up with my soul sisters and brothers and just have fun. Live has been too much hard work and I am ready for more play and letting my inner child out more. She is shy and always been protected. But it is safe now for her to show more of herself as grown up Charissa can now protect her.

Be clear

Growing in ones business is about growing personally. The blocks you have on a personal level will be reflected back through your business. For me it is the fear to be seen, the awkwardness about receiving from people, the need to please and over give. But on the positive side I am about making a difference, contributing, help bring more light to the world, to be scared but do it anyway, I like expanding my boundaries, I am curious, eager to learn, service minded, I am creative and well I am a bit over inspired as you may notice from time to time. And this multi passionate nature of me is a blessing and a curse at the same time. So again setting clear intentions and making a plan is important for me. I (and so do you) need to keep myself accountable, set goals, otherwise I drift all over the place. I need to be clear to you and to myself.

Commit

I write these blogposts as much for myself as for you. I need to write down my lessons learnt and reflect. And I hope by writing them down they stick (longer) and I can re-commit. The past weeks it has become clear again that for me it important to set clear intentions and to set clear boundaries. I noticed that again in the past weeks. I need to protect my time and energy and not let people walk over me or abuse my good intentions. I need to be clear on what I want and go for it fully. I need to commit. A word that scares the bejesus out of me. Commitment. But you know what to commit doesn’t mean set in stone forever. You commit for now with your best intentions and for the good of all involved and you go for it. Whatever it is, a relationship, a job, a project, whatever. But it doesn’t mean forever. The energy, relationships, you, we all shift, we all change. Readjustment is so key otherwise we become stale, old and dead inside. We need to shift with the tides. So do what you want to do right now and commit? Go for it. What makes you happy?

You rock!

Make sure you set clear boundaries for yourself and the people around you. Communicating them is super important. People will not intuitively feel where you draw the line. You need to speak up. Do not be afraid people won’t understand or not like you anymore. Most people respect other people that stick up for themselves and are clear on what they can deliver. Don’t be too modest. Because you rock!!! Right?!

Life is all about balance. Keep coming back to that state that you feel well and stable. What in your life is bringing you out of equilibrium? What needs to change? You know. You may not want to see it (yet) but you know. You feel what needs to leave.

It is time to step it up. Surround yourself with people that support you and go for it. Let the nay sayers go and do not feed the trolls. Focus on what makes you happy and where you feel you can shine your brightest light.

Be well, find balance & start making actionable plans for 2018!
Happy creating!

PS would you like more insight in what drives you? What is living in you or what is blocking you? Do come to my introductory SoulCollage® Workshop on 17 December in Amsterdam (http://www.joyincreation.com/soulcollage/)
Or order an intuitive tarot reading via this link:http://www.joyincreation.com/oracle-card-readings/

 

 

2018 klopt op jouw deur

Hallo lieve jij,

Hoe gaat het met je? Hoe is je week geweest? Ik hoop dat het goed gaat met je. Met mij gaat het weer veel beter. Meer ontspannen, meer in mijn lichaam, gelukkiger, meer mezelf. Ik voel me goed en vol inspiratie en gusto. Ik wens je hetzelfde.

Misschien ben je er helemaal niet mee bezig, maar 2018 is in aantocht! Dat betekent dat het tijd wordt om na te denken over wat je zou willen opstarten in het nieuwe jaar. Wat zijn je voornemens? Wat zijn je dromen? Wat wil je creëren? Wat wil je het komende jaar veranderen?

Wintertijd

We gaan nu in de donkere dagen van de winter. Zaterdagnacht gaat de Wintertijd in en dan is het nog slechts ongeveer acht weken tot wij het nieuwe jaar inluiden. Zo’n vreemd idee. Ik word meestal een beetje rusteloos wanneer het einde van het jaar dichterbij komt, maar voor dit jaar ben ik klaar om een ​​nieuw jaar te starten. Ik voel me zo veel helderder en op de goede weg dan vorig jaar, wat voor mij een jaar van groot verlies en heling was. Dit jaar ging over het herstellen en voorbereiden. En nu ben ik klaar om te knallen.

Wat wil jij in 2018 neerzetten?

Zijn jouw plannen nog vrij vaag of zijn ze concreet?
En wat denk je dat je moet ondernemen om jouw ideeën tot leven te wekken?
Laat het me weten, ik zou graag lezen en reageren. Het is nu goed om hierover na te denken. Neem die tijd en schrijf in de reacties hieronder wat je in 2018 wilt bereiken en wat je zou moeten doen om dat te laten gebeuren. Je weet nooit wie het leest en je kan helpen. Delen is goed en belangrijk. Dit is de eerste stap bij creatie, jouw zaden planten.

Gezien worden

Mijn plannen worden steeds concreter. Ik zal ga zeker door met tarot consulten en het uitbreiden van mijn SoulCollage® workshops. Ik zal beginnen met meer introductie workshops en voortbouwen op meer thematische workshops. Ik zal doorgaan met het geven van Soul Body Fusions® en ik wil meer tekenen en schilderen. Maar hoe ik dat wil bereiken is nog steeds een beetje vaag. Ik voel dat ik een dag minder moet werken voor een baas en de sprong nemen om meer te vertrouwen op Joy in Creation voor inkomen. Dit betekent dat ik meer mag gaan staan voor Joy in Creation en meer gezien mag worden. Ik denk dat dit mijn thema voor 2018 zal zijn – gezien worden. En dat begint met mezelf gaan zien. En accepteren, volledig. En ik wil meer in het echte leven met mensen verbinden. Mijn soul sistas en brothas ontmoeten en gewoon plezier hebben. Het leven is teveel hard werken geweest en ik wil nu plezier hebben. Ik ben klaar om meer te spelen en mijn innerlijk kind meer te laten zien. Ze is verlegen en heb haar altijd beschermd, maar ze mag zich laten zien. Het is veilig. Ik volwassen Charissa bescherm haar.

Wees duidelijk

Groei in zaken, in werk, gaat over persoonlijk groei. De blokkades die je op persoonlijk niveau hebt, zie je terug in jouw werk. Mijn angst is om gezien te worden, ongemak bij ontvangen, de noodzaak om te pleasen en aardig gevonden te worden, geaccepteerd geworden. Maar aan de positieve kant een drive om verschil te maken, bij te dragen, helpen meer licht naar de wereld te brengen. Ik vind het leuk om de wereld te verkennen, ik ben nieuwsgierig en altijd enthousiast om te leren en service gericht. Ik ben creatief en soms te geinspireerd. Ik ben multi-passioneel, vind enorm veel dingen leuk en interessant en dit is een zegen en een vloek. Het is voor mij en voor jou nu zaak om mijzelf aansprakelijk te stellen, doelen te formuleren anders drijf ik alle kanten op. Ik moet nu voor mezelf en voor jou duidelijk zijn.

Verbind

Ik schrijf deze blogposts net zoveel voor mezelf als voor jou. Ik moet mijn geleerde lessen vastleggen en reflecteren. En ik hoop dat door ze op te schrijven het langer blijft plakken en ik mij weer kan verbinden aan mijn doelen en ambities. De afgelopen weken is het weer duidelijk geworden dat het voor mij belangrijk is om intenties en duidelijke grenzen te stellen. Ik moet mijn tijd en energie beschermen en mensen niet over mij heen laten lopen of mijn goede bedoelingen misbruiken. Ik moet duidelijk zijn over wat ik wil en er volledig voor gaan. I moet mij binden. Een woord dat me angst inboezemt. Binding. Maar weet je iets waar je je nu aan bindt is niet voor eeuwig. Je bindt je nu met de beste intenties en voor het beste van alle die betrokken zijn en je gaat ervoor. Wat het ook is, een relatie, een baan, een project, wat dan ook. Maar dat betekent niet voor altijd. De energie, relaties, jij, alles verandert en het is belangrijk om je steeds aan te passen met de veranderingen anders roest je vast en druipt al het leven uit je. We moeten meebewegen met het tij. Dus wat wil je nu doen en je aan verbinden? Ga ervoor! Waar wordt je blij van?

Je bent fantastisch!

Zorg ervoor dat je heldere grenzen aangeeft voor jezelf en de mensen om je heen. Hierover communiceren is super belangrijk. Mensen zullen niet intuïtief aanvoelen waar jij de lijn trekt. Je moet het duidelijk aangeven. Wees niet bang dat mensen je niet zullen begrijpen of je niet aardig meer vinden. De meeste mensen respecteren mensen die duidelijk zijn waar ze voor staan en wat ze kunnen leveren. Wees daar niet te bescheiden over. Want je bent fantastisch!! Toch?!

Het leven gaat over balans. Blijf terugkomen naar die staat dat je je goed en stabiel voelt. Wat in je leven brengt je uit evenwicht? Wat moet er veranderen? Je weet het wel. Je wilt het misschien (nog) niet zien, maar je weet het best. Je voelt wat uit jouw leven moet vertrekken.

Het is tijd om een stapje hoger te doen. Omring jezelf met mensen die je ondersteunen en er ook voor gaan. Laat de nee-zeggers gaan en voer de trollen niet. Focus op wat je gelukkig maakt en waar je voelt dat je je helderste licht kan schijnen.

Heb het goed, zoek evenwicht en begin met actieplannen voor 2018!

Op mooie creaties!

Wil je meer inzicht in wat jou drijft? Wat je wil? Wat er in jou leeft of wat jou blokkeert – kom dan 17 december naar de introductie workshop SoulCollage in Amsterdam(http://www.joyincreation.com/soulcollage/) of vraag mij om een tarot reading met jouw vraag: http://www.joyincreation.com/oracle-card-readings/

By |October 27th, 2017|Blog, Dutch, English|Comments Off on 2018 is knocking at our door / 2018 klopt op jouw deur