Halloween Reading (English & Nederlands)

Home/Blog, Tarot/Halloween Reading (English & Nederlands)

Halloween Reading (English & Nederlands)

Nederlands scroll naar beneden alsjeblieft!

Hi there!

This wasn’t planned, but I felt called to do a Halloween reading for everyone who reads this. A collective reading.

It is not as elaborate as the personal Halloween consults I am doing now, but I believe it provides us collective support and guidance. I hope this is of help to you.

Because the descriptions in the Zombie Tarot booklet are quite funny, I have kept them for this reading. Normally I use my own guidance, but for now I go by the book (with some of my own guidance added).

How can we effectively honor our ancestors at this time? – Five of Hazards 

We have come to a turning point. This card represents desperation and the inability to find a happy place. When you are wandering in the dark and lonely city, it can seem like there’s no end to the carnage and mayhem. But buck up, little zombie slayer. The next alley just might have the escape route you have been searching for…This card helps to remind us to honor our ancestors by not giving up. And by knowing they are still here to support us. They are rooting for us in the background. They stand behind you. Know that there are people around you who are willing to help. There is always a solution and always a way out, so either open your eyes and go to it, or close your eyes and let the inner light and your ancestors guide you.

Which of our Shadow aspects most need our attention now? – Five of Swords

There is trouble brewing. In the tarot, fives represent a turning point for a project, relationship, or issue. Resentment may be simmering among you and your fellow refugees. Be wary of any individuals who always seem ready to start a fight. If your problems can’t be resolved for the better, it may be time to cut the ties that bind. We need to let go of our need to keep the peace and keep everyone happy. Our need to please and our avoidance of conflict. Sometimes it is time to let go.

How can we be a light for others at this time? – The High Priestess

The High Priestess keeps secrets close to her snake-covered chest but teases you to discover them. She often speaks in riddles; don’t expect het to give you a literal explanation. It’s possible the information you seek can be discovered only in a dream state; when faced with a difficult question, consider looking to your intuition for the answer.

What do we most need to release from our lives at this moment? – The Tower

Sure, everything seems fine. You’re twenty stories above ground in a private building that’s guarded by an elite security force. What’s the harm in relaxing with a few friends? The Tower reminds us that appearances can be deceiving. You never know when a hoard of zombies might come shambling through your door. This is an ideal time to question the reality of your situation: Are you as safe and secure as you think? We need to release our slumber and wake up to the truth. Open our eyes and see what is really going on. Let go of all the veils and see the truth.

What needs to rest, to encourage new growth? – The Emperor

Viewing every obstacle as a challenge, the Emperor uses logic and common sense to counteract the chaos raging outside the abandoned house you’re holed up in. He may represent an older male in your life or an authority figure whose guidance and protection you count on when others are (literally) losing their heads. This card tells me we need to let our common sense rest for a bit and let ourselves dream and fantasize so we can rise to new heights.

What are we not seeing clearly or deceiving ourselves about? – Five of Wands

Even zombies will fall prey to an occasional petty squabble. But while you and your buddy argue over who gets to eat the leg meat, it’s possible the rest of the corpse is mounting a swift escape! So remember: next time you find yourself in a quarrel, take a moment to consider what’s really important. Even if you win this battle, you may ultimately lose the war.

What aspect of our lives should we focus on next? – Four of Wands

Take a load off, my friend. The Four of Wands gives you permission to attend a celebration with family and friends. Or invade a celebration and eat your family and friends. The plans you’ve made are set in motion. This is a time to rest up for the challenges ahead.

 

Happy Halloween!

 

Hallo!

Dit stond niet in de planning, maar ik voelde me geroepen om voor iedereen die dit leest, een Halloween reading te doen. Een collectieve reading.

Dit is niet zo uitgebreid als een persoonlijk consult, maar ik voel dat we als collectief ook inzicht en leiding kunnen gebruiken. Ik hoop dat dit nuttig (en leuk!) is voor je.

Omdat de omschrijvingen van de Zombie Tarot best grappig zijn, heb ik ze zo gehouden voor de reading. Normaal gesproken geef ik mijn eigen interpretatie en omschrijving, maar voor nu doe ik het dus volgens het boekje (met een klein sausje van mezelf).

Een fijne Halloween!

Hoe kunnen we onze voorouders op dit moment effectief eren? – Vijf risico’s (Pentakels)

We zijn op een keerpunt gekomen. Deze kaart vertegenwoordigt wanhoop en het onvermogen om geluk te vinden. Als je in de donkere en eenzame stad wandelt, kan het lijken dat er geen einde is aan het bloedbad en de chaos. Maar houd moed, kleine zombie slayer. De volgende steeg kan net de ontsnappingsroute hebben waarnaar je zoekt. Deze kaart helpt ons eraan te herinneren om onze voorouders te eerbiedigen door niet op te geven. En door te weten dat zij er nog steeds zijn om ons te ondersteunen. Ze helpen op ons op de achtergrond. Ze staan ​​achter jou. Weet dat er mensen om je heen zijn die bereid zijn om te helpen. Er is altijd een oplossing en altijd een uitweg, dus open je ogen en ga er naar toe, of sluit je ogen en laat het innerlijke licht en je voorouders je begeleiden. We mogen gaan loslaten dat we altijd de lieve vrede willen bewaren en iedereen blij willen maken. Onze behoefte om te pleasen en het vermijden van conflicten. Soms is het tijd om op te stappen en het te laten gaan.

Welke van onze Schaduw aspecten hebben nu de meeste aandacht nodig? – Zwaarden Vijf 

Er zijn problemen aan het borrelen. In de tarot vertegenwoordigen vijven een keerpunt in een project, relatie of probleem. Wrok kan tussen jou en je mede-vluchtelingen sudderen. Wees voorzichtig met personen die altijd klaar zijn om een ​​strijd te beginnen. Als jouw problemen niet beter kunnen worden opgelost, kan het tijd zijn om die banden nu door te snijden.

Hoe kunnen we op dit moment een licht zijn voor anderen? – De Hoge Priesteres

De Hoge Priesteres houdt haar geheimen dicht bij haar met een slang bedekte borst, maar ze daagt je uit haar geheimen te ontrafelen. Ze spreekt vaak in raadsels; verwacht niet dat ze je een letterlijke uitleg geeft. Het is mogelijk dat de informatie die je zoekt alleen in een droomstaat kan worden ontdekt; wanneer je geconfronteerd wordt met een moeilijke vraag, overweeg dan te kijken naar jouw intuïtie voor het antwoord.

Wat hebben we het meest nodig om op dit moment uit ons leven te ontsnappen? – De Toren

Natuurlijk lijkt alles goed. Je bent twintig verdiepingen boven de grond in een privé-gebouw dat door een elite-beveiligheidsmacht wordt bewaakt. Wat is er erg aan om te ontspannen met een paar vrienden? De Toren herinnert ons eraan dat verschijningen kunnen bedriegen. Je weet nooit wanneer een zombie misschien door jouw deur breekt. Dit is een ideale tijd om de realiteit van je situatie te bevragen: Bent je zo veilig als je denkt? We moeten ontwaken uit onze sluimer en wakker worden en de waarheid zien. Onze ogen openen en zien wat er echt aan de hand is. Laat alle sluiers los en zie de waarheid.

Wat moet rusten om nieuwe groei aan te moedigen? – De Keizer

Als je een obstakel als een uitdaging bekijkt, gebruikt de keizer logica en gezond verstand om de chaos tegen te gaan die buiten het huis waarin je je verschuild huis houdt. Hij kan een oudere man in je leven vertegenwoordigen of een autoriteitsfiguur op wiens leiding en bescherming je kan bouwen wanneer anderen hun hoofd (letterlijk) verliezen. Deze kaart vertelt me dat we ons logisch verstand even uit mogen zetten en dat we weer mogen dromen en fantaseren zodat we nieuwe hoogten kunnen bereiken.

Wat zien wij niet duidelijk of bedriegen wij onszelf mee? – Staven Vijf

Zelfs zombies zullen prooi vallen aan kinderachtig gekibbel. Maar terwijl jij en je vriend(in) ruzie maken over wie het been mag opeten, is het mogelijk dat de rest van het lijk de benen neemt!  Dus onthoud: de volgende keer dat je jezelf in een ruzie bevindt, moet je even nadenken wat belangrijk is. Zelfs als je deze strijd wint, kan je uiteindelijk de oorlog verliezen.

Op welk aspect van ons leven zouden we ons als volgt op kunnen richten? – Staven Vier

Neem even een pauze, mijn vriend. De Four of Wands geeft u toestemming om een ​​feestje bij te wonen met familie en vrienden. Of ga een feest binnen en eet je familie en vrienden. De plannen die u hebt gemaakt zijn in gang gezet. Dit is een tijd om op te rusten voor de toekomstige uitdagingen.

 

Een fijne Halloween!

By |October 31st, 2017|Blog, Tarot|Comments Off on Halloween Reading (English & Nederlands)