Tarot Tijd / Tarot Time (Nederlands & English)

Home/Blog, Dutch, English, Tarot/Tarot Tijd / Tarot Time (Nederlands & English)

Tarot Tijd / Tarot Time (Nederlands & English)

For English please scroll down

Hallo lieve jij!

Allereerst excuses dat de Tarot Tijd deze week een dag later is als ‘normaal’. Ik ben een weekendje weg geweest met een vriendin. Heerlijk uitwaaien in Zeeland. Even alle hersen spinnenwebben eruit laten waaien. Dat was zo nodig! I voel me nog steeds best moe, maar niet meer opgejaagd. Ik voel me helder en ontspannen.

Uitwaaien in Zeeland = Link naar alle foto’s

Ik was van plan om gisteren op het strand een Tarot Tijd te filmen, maar het waaide er veel te hard voor. Dus ik heb wel een kaart voor ons getrokken en gelezen en deze type ik nu voor ons uit. Elke week trek ik een kaart voor het collectief, voor iedereen die dit leest. Een kaart die de energie van deze week duidt en een advies geeft hoe wij het beste kunnen navigeren in deze energie. Jij hebt natuurlijk altijd een vrije wil en mag zelf bepalen wat jij ervaart en kiest. Wij zijn de Creatoren/Creatrixen.

De kaart voor deze week is Pentakels Acht

Je zit midden in een project dat al jouw aandacht vraagt. Je gaat voor perfectie. Op dit moment heb jezelf geïsoleerd om je volledig op jouw taak te concentreren.

Nu herken ik deze energie op dit moment heel erg en daarom ben ik nu ook behoorlijk uitgeblust. Het is prachtig om te proberen het beste uit jezelf te halen, maar draaf er niet in door en raak de verbinding met de buitenwereld (en jouw innerwereld) niet kwijt. Blijf je verbinden met degenen voor wie jij zo mooi aan het creëren bent. Verlies dat essentiële contact niet. Dit is ook een heel goede les voor mijzelf. Ik word een enorme eenling en ploeteraar als ik iets af wil maken en helemaal goed wil doen. Maar ik ben dan kwijt waar het uiteindelijk om gaat, die verbinding en iets creëren voor het Groter Goed.

De Pentakels Acht gaat ook over de vastberadenheid om de nieuwe vaardigheid onder de knie te krijgen, wellicht een nieuw carrièrepad of een creatieve onderneming. Deze kaart creëert succes door doorzettingsvermogen en individueel initiatief, in tegenstelling tot geluk of de vrijgevigheid van anderen. Je werkt op dit moment hard om jouw situatie te verbeteren. Je bent misschien niet helemaal tevreden met jouw huidige toestand en je weet dat je belangrijke veranderingen in jouw leven moet aanbrengen. Dit is een aanmoediging om te blijven doen wat je doet, want het zal uiteindelijk leiden tot succes. Ja, het vereist veel toewijding, focus en geduld maar als elke dag voorbij gaat en je trouw blijft aan je waarden en overtuigingen, kom je een beetje dichter bij je doel. Het is misschien niet zo duidelijk als je misschien leuk vindt, maar er gebeuren gebeurtenissen die je naar het juiste pad zullen leiden. Blijf ook aan jezelf werken en blijf doorgaan met verbeteringen en aanpassingen om ervoor te zorgen dat jij de beste persoon bent die je kunt zijn.

Ik wens je een heel mooie week en tot snel!

Ik hoop jou binnenkort te mogen ontmoeten en verwelkomen op de introductie workshop SoulCollage® in Amsterdam: http://www.joyincreation.com/workshops-events-2/17-december-in-amsterdam-introductie-workshop-middag-soulcollage/ Als je van plan bent om te komen, wel graag even aanmelden, dan weet ik hoeveel koffie/thee en koekjes ik moet maken.

Hello dearest you!

First of all, apologies that the Tarot Time this week is a day later as ‘usual’. I went away for a weekend with a friend to breathe in some wonderful fresh air in Zeeland. Just let all the brain cobwebs blow out. That was so necessary! I still feel pretty tired, but not rushed anymore. I feel clear and relaxed.

I planned to film Tarot Time yesterday on the beach, but the wind was blowing too strong. So I did draw a card a card for us yesterday and I now type this out for us. Every week I draw a card for the collective, for everyone who reads this. A reading that indicates the energy of this week and gives advice on how best to navigate within this energy. Of course you always have a free will and you can decide for yourself what you experience and choose. We are the Creators / Creatrix.

The card for this week is Pentacles Eight

You are in the middle of a project that requires all your attention. You go for perfection. At this moment you have isolated yourself to fully concentrate on your task.

Now I recognize this energy very much at the moment and that is why I am now quite exhausted. It is wonderful to try and get the best out of yourself, but do not push yourself too much and don’t lose the connection with the outside (and your inner) world. Keep connecting to those for whom you are creating so beautifully. Do not lose that essential contact. This is also a very good lesson for myself. I become a huge loner and slogger when I want to finish something and want to do everything right. But then I have lost what it is ultimately about, that connection and creating something for the Greater Good.

The Pentacles Eight also deals with the determination to master a new skill, perhaps a new career path or a creative enterprise. This card creates success through perseverance and individual initiative, as opposed to happiness or the generosity of others. You are currently working hard to improve your situation. You may not be completely satisfied with your current situation and you know that you need to make significant changes in your life. This is an encouragement to keep doing what you do, because it will ultimately lead to success. Yes, it requires a lot of dedication, focus and patience, but if every day goes by and you remain faithful to your values ​​and beliefs, you come a little closer to your goal. It may not be as clear as you might like, but events happen that will lead you to the right path. Continue to work on yourself and continue with improvements and adjustments to make sure that you are the best person you can be.

I wish you a very nice week and soon!

I hope to meet you soon and welcome you at the introduction workshop SoulCollage® in Amsterdam: http://www.joyincreation.com/workshops-events-2/17-december-in-amsterdam-introductie-workshop-middag-soulcollage/ If you are planning to come, please let me know, so I know how much coffee / tea and cookies I have to make.

 

 

By |November 20th, 2017|Blog, Dutch, English, Tarot|0 Comments

Leave A Comment