New Moon in Sagittarius and Tarot Time (video in Dutch)

Home/Astrology, Blog, Tarot/New Moon in Sagittarius and Tarot Time (video in Dutch)

New Moon in Sagittarius and Tarot Time (video in Dutch)

 

NEDERLANDS SCROLL NAAR BENEDEN AJB! 

 

Happy New Moon in bold and visionary Sagittarius! Can you feel how bold and vibrant the energy all of the sudden is. It is like first being dragged through mud and now being swooped up by this optimistic and adventurous wave! I have a strong urge to travel or experience new things, draw outside the lines a bit. But with Mercury being in Retrograde and not enough practical Earth energy to our disposal at this time it may be better to hold of to the new year. But with five planets in the visionary sign of Sagittarius at this moment, it is a perfect time to start dreaming up what you would like to explore and this is also the perfect time for practicing magic! Sagittarius is ruled by Jupiter, the planet of luck, optimism, and abundance, and an extremely auspicious for expanding in the direction of our goals and desires.

Celebrate You

We are heading toward the last two weeks of the year and this is the perfect time for setting intentions for the coming year. But first we need to acknowledge our path, where we have come from in order to move forward and close the chapter of what has gone by, otherwise unfinished ends will linger in our energy. So take plenty of time to look back at this year and celebrate how far you have come. Find at least ten things you are proud of and celebrate yourself and also identify what you would like to feel more of in 2018.

Why

Now I am not a big fan of new year resolutions as they often don’t last and they often involve what we no longer wish to do or see in our lives. It is important to have a clear vision of why you (and really you not other people in your life or what you think is expected of you, but what do YOU want and mostly WHY) want to achieve something. Focus on the achieving part not what you will cease to do – of course sometimes you have to stop a certain behavior in order to achieve something, but hold clear why you need to do this, and keep it positive. It is important for us to create small actionable and achievable steps toward a greater goal. Otherwise we give up as the task is just to great and too far out of reach.

Now is also a perfect time to make travel plans to far away places, to think of which courses or education you will immerse yourself in this coming year and what you would like to create for the Good of All. What big idea do you have and are you going to manifest this year?

Speaking of courses, I am so happy to have won enrollment in this year’s Pull Pen Paint. I took this journey this year and it is so inspiring and wonderful. I encourage everyone to check it out! https://classes.kialagivehand.com/p/ppp2018 I am so grateful for the opportunity to play with Kiala and all the wonderful members again this year. If you want to set your creativity free and love oracle cards, journaling and drawing/painting, this course is for you!

Ready to dream big?

  • Center yourself and take a few deep breaths and write down your biggest wishes and dreams, just write it all down without any limitations. Be honest.
  • Now choose one or two goals and write out all the steps needed for you to come closer to your dream.
  • Now see which you can do now to move forward and take action and keep coming back to the steps.
  • Make it a returning ritual, put it in a planner, but don’t forget about your dreams and keep working on them and make them happen!

There is so much creative potential right now, it would be wise to use it.

It is a time for hard work and dedication but it is also a time for wishes coming true.

Tarot time

Now for some extra inspiration I ask the cards for some guidance for us at this time where we may focus our energy on in the new year and what would our next right action be to feed this focus with some serious creation power?

Brief transcript of the reading from the video:

The first card is Knight of Swords which tells us of an icy atmosphere that comes with frost. The card cools down all that was warm and pleasant. This clears the air and calms the fiery energy. We will see things more clearly reflected from the ice and in this detached and still energy. We have clear intentions at this time and we feel like nothing can stop us now. Though this card warns us of the importance of making clear actionable steps towards your goal, make a plan, don’t rush of and take your time. Balance is very important in everything you do.

The second card is the Wheel of Fortune (RX) and upright this card tells of transformation, new beginnings and cycles. The card being in reverse it asks us to thing back at the choices we have made in the past year that have brought us the challenges we are meeting right now. Be honest. Did you have a part in the situation you are in at the moment and if yes can you change your perspective so you can move ahead again? Visualize yourself taking the right steps towards your goals and achieving them…always from love and good intentions for all involved.

And so it IS!

Much love and happy week!

 

Een fijne nieuwe maan in de brutale en visionaire Boogschutter! Kun je voelen hoe groot en levendig de energie ineens is. Het is alsof je eerst door modder wordt gesleurd en nu wordt opgezogen door deze optimistische en avontuurlijke golf! Ik heb een sterke drang om te reizen of nieuwe dingen te ervaren, een beetje buiten de lijnen te tekenen. Maar met Mercurius in Retrograde en niet genoeg praktische aarde energie tot onze beschikking op dit moment is het misschien beter om te wachten tot aan het nieuwe jaar. Maar met vijf planeten in het visionaire teken van Boogschutter op dit moment, is het een perfect moment om te beginnen met dromen wat je zou willen verkennen en dit is ook de perfecte tijd voor het beoefenen van magie! Boogschutter wordt geregeerd door Jupiter, de planeet van geluk, optimisme en overvloed, en is buitengewoon veelbelovend voor uitbreiding in de richting van onze doelen en verlangens.

Vier jezelf

We gaan richting de laatste twee weken van het jaar en dit is de perfecte tijd voor het stellen van intenties voor het komende jaar. We moeten eerst ons pad erkennen, waar we vandaan zijn gekomen om vooruit te komen en het hoofdstuk te sluiten van wat voorbij is, anders zullen onafgemaakte doelen in onze energie blijven hangen. Neem dus voldoende tijd om terug te blikken naar dit jaar en vier hoe ver je bent gekomen. Zoek op zijn minst tien dingen waar je trots op bent en vier jezelf en identificeer ook wat je graag meer zou willen voelen in 2018.

Waarom

Nu ben ik geen grote voorstander van goede voornemens, omdat ze vaak niet lang meegaan en vaak te maken hebben met wat we niet langer willen doen of zien in ons leven. Het is belangrijk om een ​​duidelijke visie te hebben over waarom jij (en niet andere mensen in jouw leven of wat je denkt dat van je wordt verwacht, maar wat JIJ wil en vooral WAAROM) iets willen bereiken. Concentreer je op het bereiken van iets en niet op wat je ophoudt te doen – natuurlijk moet je soms een bepaald gedrag stoppen om iets te bereiken, maar houd duidelijk waarom je dit moet doen en houd het positief. Het is belangrijk voor ons om kleine uitvoerbare en haalbare stappen te zetten naar een groter doel. Anders geven we het op omdat de taak gewoon te groot is en te ver buiten bereik ligt.

Nu is het ook een perfecte tijd om reisplannen te maken naar verre oorden, om te bedenken welke cursussen of opleidingen jij jezelf dit jaar onderdompelt en wat je zou willen creëren voor het Goede van alles. Welk groot idee heb je en ga je dit jaar manifesteren?

Over cursussen gesproken, ik ben zo blij dat ik de inschrijving voor de Pull Pen Paint cursus van dit jaar heb gewonnen. Ik heb deze online cursus dit jaar gevolgd en het is zo inspirerend en geweldig. Ik moedig iedereen aan om het te bekijken! https://classes.kialagivehand.com/p/ppp2018 Ik ben zo dankbaar voor de kans om dit jaar opnieuw met Kiala en alle geweldige leden te spelen. Als je je creativiteit vrij wil maken en houd je van orakelkaarten, journaling en tekenen / schilderen, dan is deze cursus iets voor jou!

Klaar om groot te dromen?

  • Centreer jezelf en haal een paar keer diep adem en noteer je grootste wensen en dromen, schrijf het allemaal op zonder enige beperking. Wees eerlijk.
  • Kies nu een of twee doelen en schrijf alle stappen op die nodig zijn om dichter bij je droom te komen.
  • Kijk nu wat je nu kunt doen om verder te gaan en actie te ondernemen en terug te blijven komen naar de stappen.
  • Maak er een terugkomend ritueel van, zet het in een planner, maar vergeet je dromen niet en werk eraan en laat ze gebeuren!

Er is op dit moment zoveel creatief potentieel, het zou verstandig zijn om het te gebruiken.

Het is een tijd voor hard werken en toewijding, maar het is ook een tijd voor wensen die uitkomen.

Tarot tijd

Nu voor wat extra inspiratie vraag ik de kaarten om wat richtlijnen voor ons op dit moment waar mogen we onze energie op richten in het nieuwe jaar en wat zou onze volgende juiste actie zijn om deze focus te voeden met een serieuze scheppingskracht?

Lieve groetjes en tot snel!

By |December 17th, 2017|Astrology, Blog, Tarot|Comments Off on New Moon in Sagittarius and Tarot Time (video in Dutch)