Tarot Time (English Video) & Nederlandse korte uitleg

Home/Blog, Dutch, English, Tarot, Videos/Tarot Time (English Video) & Nederlandse korte uitleg

Tarot Time (English Video) & Nederlandse korte uitleg

NEDERLANDS MEER NAAR BENEDEN

Merry Christmas and Christmas Eve to you!

I hope you are well and happy. I hope you had an insightful and empowering Solstice and are getting more and more clear on how you want to experience life. What are your desires and what can you do to reach this state of being? Do set time aside to get clear on how you want to be.

Many of us are feeling a need no to clean our space, our home and our body. To make room for the new to come in. Now many of us are resisting this urge as the holidays are busy as it is and no time for cleaning and also who wants to eat healthily at the Christmas table? But if you feel the calling, please listen. We are asked to follow our guidance, always, not when it suits us. Work with spirit and spirit will work with you. Don’t switch you intuition on and off when you feel fit. Make it part of all you do. Constantly align. If you feel the urge to purify, do so. But not because I say so, but because you know so.

What to remember this Christmas? – Ten of Cups (RX)


Are your beliefs and values aligned with your actions and choices? Are you true to yourself?
Are you neglecting family and friends because your priorities are out of synch?

This is a warning to address your current lifestyle and behaviors.

If love and connection are blocked, aim to treat the other person with respect and be a shining example in peace and compassion. Restore harmony and peace by embodying this yourself.

Practice

Now one of my go to practices is Kundalini Yoga. I practice nearly every day and it helps me with stamina and commitment. It gives me the tools to bring my wishes into manifestation. Like so often with resolutions, one month later we have forgotten all about them. Kundalini Yoga (or any other practice) allows the potential to come into action, into manifestation and so you become a doer much more than a talker. The practice builds a sense of trust in ourselves, the true basis of self esteem and self love. Creating new habits is hard for all of us, but the key is to live according to your core values and not other people’s opinions. Let the opinions of others and society go and trust that the answers are within you.

Find a practice for you that keeps you aligned and present. That helps you get clear and focus.

Pranayama for holiday stress
I’ve been finding that the segmented breath technique for addictive thoughts and behaviors to be super helpful right now. The holidays can stress us all out, so use your tools during this time loves! This one is super easy;

You sniff in 4 times for the inhale and exhale out in 4 equal sniffs, and you continue like that. 4 equal parts on the inhale, 4 equal parts on the exhale. Continue for 3-5 times.

Yogi Bhajan said that in these insane and chaotic times, we would need practices on hand that shift us back to peace in 3-5 mins. So lets do this!

Now I am off to make my Yule Log (not a real one, but a cake and chocolate one) – I am hoping to inspire my friends to do a (late) Yule ceremony with me. And not burn it in the fire, but let our stomach acid burn it 😉 No seriously it is a beautiful ritual and I do hope to give Christmas a deeper meaning this way. Not that being with friends and celebrating isn’t great enough! Because it so so is!

Merry XXXXX mas

Start 2018 with clarity & vision – order your year ahead reading now! (you can order until December 31st!)

(Click above for more info)

Vrolijk kerstfeest en kerstavond voor jou!

Ik hoop dat het goed met je gaat en dat je een inzichtelijke en krachtige zonnewende hebt gehad en je meer en meer duidelijkheid krijgt over hoe je het leven wilt ervaren. Wat zijn je verlangens en wat kun je doen om deze staat van zijn te bereiken? Zet tijd opzij om duidelijk te worden over hoe je wilt zijn.

Velen van ons voelen een behoefte om onze ruimte, ons huis en ons lichaam schoon te maken. Om ruimte te maken voor het nieuwe om binnen te komen. Nu verzetten velen van ons zich tegen deze drang omdat de Kerst druk genoeg zijn en wij geen tijd hebben om te poetsen en ook wie wil nou gezond eten aan de kersttafel? Maar als je de roep voelt, luister alsjeblieft. We worden gevraagd om onze intuitie, onze innerlijke leiding, te volgen, en wel altijd, niet alleen wanneer het ons uitkomt. Werk met spirit en spirit zal met jou werken. Schakel je intuïtie niet in en uit wanneer het jou uitkomt, maar maak het een deel van alles wat je doet. Stem je constant af. Als je de drang voelt om te zuiveren, doe dat dan. Maar niet omdat ik het zeg, maar omdat je het weet.

Wat te onthouden deze kerst? – Bekers Tien (omgekeerd)

Zijn jouw overtuigingen en waarden afgestemd op jouw acties en keuzes? Ben je eerlijk tegen jezelf?
Verwaarloos je familie en vrienden omdat jouw prioriteiten niet op elkaar zijn afgestemd?
Dit is een waarschuwing om je huidige levensstijl en gedrag aan te pakken.
Als liefde en verbondenheid geblokkeerd zijn, probeer dan de ander met respect te behandelen en een lichtend voorbeeld te zijn in vrede en mededogen. Herstel harmonie en vrede door dit zelf te belichamen.

Oefen

Nu is een van mijn go to practices Kundalini Yoga. Ik oefen bijna elke dag en het helpt me met stamina en toewijding. Het geeft me de middelen om mijn wensen tot uitdrukking te brengen. Zoals zo vaak met voornemens, een maand later zijn we ze alweer vergeten. Kundalini Yoga (of een andere oefening) laat het potentieel toe om in actie te komen, en te manifesteren en zo word je veel meer een doener dan een prater. De praktijk bouwt een gevoel van vertrouwen in onszelf op, de ware basis van zelfrespect en eigenliefde. Nieuwe gewoontes creëren is moeilijk voor ons allemaal, maar de sleutel is om te leven volgens jouw kernwaarden en niet volgens de mening van andere mensen. Laat de meningen van anderen en de samenleving gaan en vertrouw erop dat de antwoorden in jou zijn. Zoek een oefening voor jou die je op één lijn houdt en presenteert. Dat helpt je om helder te worden en je te concentreren.

Pranayama voor Kerst-stress tijdens de vakantie

Ik heb ontdekt dat de gesegmenteerde ademtechniek voor verslavende gedachten en gedragingen op dit moment super nuttig is. De feestdagen kunnen ons allemaal uitdagen, dus gebruik de hulpmiddelen tot jouw beschikking tijdens deze tijd lieveling! Deze is super gemakkelijk;

Je snuft door jouw neus 4 keer voor het inademen en uitademen doe je in 4 gelijke snuiven, en je gaat zo verder. 4 gelijke delen op de inademing, 4 gelijke delen bij de uitademing. Doe dit 3-5 keer.

Yogi Bhajan zei dat we in deze krankzinnige en chaotische tijden praktijken nodig hebben die ons terugbrengen naar vrede in 3-5 minuten. Dus laten we dit doen!

Nu ga ik naar mijn Yule-log (geen echte, maar een cake en chocolade) – ik hoop mijn vrienden te inspireren om een ​​(late) Yule-ceremonie met mij te doen. En niet in het vuur te verbranden, maar  ons maagzuur het te laten verbranden 😉 Nee serieus, het is een mooi ritueel en ik hoop op deze manier kerst een diepere betekenis te geven. Niet dat samenzijn met vrienden en vieren niet groot genoeg is! Want is meer dan zo!

Merry XXXXX mas

Tot 31 december kan je nog de jaar tarot reading bestellen

(Klik op de link hierboven voor meer informatie)

By |December 24th, 2017|Blog, Dutch, English, Tarot, Videos|0 Comments

Leave A Comment