A love note / Een liefdesbriefje (English and Dutch)

Home/Blog, Gratitude/A love note / Een liefdesbriefje (English and Dutch)

A love note / Een liefdesbriefje (English and Dutch)

Nederlands scroll naar beneden ajb

A love note (English)

Tomorrow is Valentines Day. A commercial invention, but I will not go into that today. Let’s forget all the cards and gifts and talk about Love. Yes because this is the day of Love (isn’t every second about love?). And yes I am all for celebrating love and showing the people you love you love them. But should there really be a special day for this? But besides the point again. Valentines Day is great if you are in the perfect relationship or receive many cards from people that admire you. It is a great ego booster, but for the rest of us this is a day of disappointment and inadequacy. Even if you say you don’t care, somewhere deep down it still hurts when the day uneventfully passes. Why doesn’t anyone love me? Is perhaps the answer because you need to fall in love with yourself first.

How about using this day to rekindle the love for yourSelf? Write yourself a love letter and treat yourself to something that brings you great joy today! You deserve it!! But really do gift yourself the time to sit down and take time to write yourself the love letter that makes your heart sing.

Relationships

Love does not equal a relationship. When we speak of romantic love we are talking about a relationship. And relationships come in all shapes and sizes. The most important relationship, the basis for everything and all relationships, is our relationship to Self. If this is filled with love and trust we can be enter in relationships with others with an open heart, so without the hook. True love is unconditional. No strings attached. It just is. In essence we are all pure love which along the way became infected and programmed by fear. We started to believe that we need to earn love, that we need to be “good” enough. That we need to work hard to be worthy. And this is bullshit. We are love so we do not need to receive this from others! Can you feel this to be true? If not I encourage you to focus on rekindling the love with yourself first, before focusing on love from others.


And if you are in a relationship it, instead of focusing on your partner, ask yourself the question what kind of lover you want to be. So no expectations to your partner, to the Right One. There comes a moment that you have to look at yourself and ask what you want from a relationship. Not from love, but from your relationship as love is a state of being, not a relationship.

Now being single I am not the expert in love relationships, but I do know that relationships need work, attention and intention. You need to give it energy such as respect, affection and intimacy. Resolve conflicts together, react to the attention the other is seeking from you and take each other’s plans for the future seriously. You are in this together, something we need to focus on in this time of individuality.

My love letter to you

Dear You!

I started this blog as an ongoing love letter where I would share the moments of insights, joy and inspiration, so today I thought, what better a time than to write a love letter to those who have made it all possible – you!! If it wasn’t for you Joy in Creation, my baby, would not exist. It is because of your beautiful face and curious mind on the other side of this screen, that I was able to take a fleeting idea that would drift in and out of my mind, and turn it into a reality. And it is also your kind words and messages that make my heart skip a beat thinking someone out there cares about what I have to say, which drives me to keep going. For that, I cannot express the amount of love and gratitude I have for each and every one of you. From the bottom of my heart I thank you, you kind soul.

We have a tendency as humans to try so hard to manipulate and control our lives, and we openly share our projections of who we are on social media. One thing I am striving to continually remind myself of, is that in life, our experiences cannot always be manipulated. The reasons as to why we start some journeys can often be forgotten in the race to get followers, likes and status, but that is not what truly matters, and we need to remind ourselves why we began something in the first place. For me, again I extend my gratitude to you, because you guys keep me in check, and I continuously reflect on what I am doing and make sure my actions are aligned with my intentions. I started this journey hoping to inspire others, build relationships and support people where I can with the services I offer, the gifts I share and by just showing up and being me. To connect with people simply by being myself, not fake, because after all, we are in this journey called life together. And it can be a beautiful adventure if we open our hearts, and show each other compassion.

So let’s not forget the basic principle of what today is all about – simple, basic, pure, old-fashioned love. Love is capable of filling your life with such colors that you thought to be unimaginable before. And while I cannot say this in person (although I wish I could meet every single one of you on the other side of this screen!), I want to say thank you for being one of those magnificent rays of color in the light spectrum. I cannot thank you enough for caring, your openness and your support and trust.

Lots of love and gratitude,

Charissa xxx

PS – why not spark joy in someone else’s day and spread the love by writing (a hand-written) love letter? Happy Valentine’s Day everyone, let’s not forget that the world needs love, now, more than ever.

Een liefdesbriefje (Nederlands)

Morgen is het Valentijnsdag. Een commerciële uitvinding, maar daar zal ik vandaag niet op ingaan. Laten we alle kaarten en geschenken vergeten en praten over liefde. Ja, want dit is de dag van liefde (draait niet elke seconde om liefde?). En ja, ik ben er helemaal voor om liefde te vieren en de mensen laten zien dat je van ze houdt. Maar zou daar echt een speciale dag voor moeten zijn? Maar ik dwaal af. Valentijnsdag is geweldig als je de perfecte relatie hebt of veel kaarten ontvangt van mensen die je bewonderen. Het is een geweldige ego booster, maar voor de rest van ons is dit een dag van teleurstelling en ontoereikendheid. Zelfs als je zegt dat het je niets kan schelen, doet het ergens diep pijn als de dag zonder enig speciaal voorval voorbijgaat. Waarom houdt niemand van mij? Misschien is het antwoord dat je eerst verliefd op jezelf moet worden.

Is het een idee om van deze dag gebruik te maken om de liefde voor jezelf opnieuw aan te wakkeren? Schrijf jezelf een liefdesbrief en verwen jezelf met iets dat je vandaag grote vreugde brengt! Je verdient het!! Maar geef jezelf echt de tijd om te gaan zitten en neem de tijd om jezelf de liefdesbrief te schrijven die je hart laat zingen.

Relaties

Liefde is niet hetzelfde als een relatie. Wanneer we spreken over romantische liefde hebben we het over een relatie. En relaties zijn er in alle soorten en maten. De belangrijkste relatie, de basis voor alles en alle relaties, is de relatie met onsZelf. Als deze vol is van liefde en vertrouwen, kunnen we met een open hart relaties aangaan met anderen, dus zonder de haak. Ware liefde is onvoorwaardelijk. Geen verplichtingen. Het is gewoon zo. In wezen zijn we allemaal pure liefde die onderweg werd besmet en geprogrammeerd door angst. We zijn gaan geloven dat we liefde moeten verdienen, dat we “goed” genoeg moeten zijn. Dat we hard moeten werken om waardig te zijn. En dit is onzin. We zijn liefde, dus we hoeven dit niet van anderen te ontvangen! Kun je dit ook zo voelen? Als dat niet zo is, moedig ik je aan om je eerst te concentreren op het opnieuw ontsteken van de liefde voor jezelf, voordat je je richt op liefde van anderen.

En als je in een relatie verkeert, in plaats van je te concentreren op je partner, stel jezelf dan de vraag wat voor soort minnaar je wilt zijn. Dus geen verwachtingen naar je partner. Er komt een moment dat je naar jezelf moet kijken en vragen wat je wilt van een relatie. Niet uit liefde, maar uit je relatie zoals liefde een staat van zijn is, geen relatie.

Als vrijgezel(lig) ben ik niet de expert in liefdesrelaties, maar ik weet wel dat relaties werk, aandacht en intentie nodig hebben. Je moet het energie geven zoals respect, affectie en intimiteit. Los conflicten op, reageer op de aandacht die de ander van je nodig heeft en neem de plannen van jouw partner voor de toekomst serieus. Je bent hierin samen, iets waar we ons in deze tijd van individualiteit op moeten concentreren.

Mijn liefdesbrief aan jou

Lieve jij!

Ik begon deze blog als een doorlopende liefdesbrief waarin ik de momenten van inzichten, vreugde en inspiratie zou delen, dus vandaag dacht ik, dit is een goede tijd om een liefdesbrief te schrijven aan degene die het allemaal mogelijk heeft gemaakt – jij !! Als jij er niet was, zou Joy in Creation, mijn baby, niet bestaan. Het is vanwege jouw mooie gezicht, en nieuwsgierige geesten aan de andere kant van dit scherm, dat ik in staat was een vluchtig idee te nemen dat in mijn hoofd zou afdwalen en het in realiteit zou veranderen. En het zijn ook je aardige woorden en berichten die mijn hart doen overslaan, denkend dat iemand daar er om geeft wat ik te zeggen heb, heeft me ertoe aanzet om door te gaan. Daarvoor kan ik niet de hoeveelheid liefde en dankbaarheid uitdrukken die ik voor een ieder van jullie heb. Uit de grond van mijn hart dank ik jouw, vriendelijke ziel.

We hebben als mensen de neiging om ons uiterste best te doen om ons leven te manipuleren en te beheersen, en we delen openlijk onze projecties van wie we zijn op sociale media. Eén ding waar ik naar streef is om mezelf er voortdurend aan te herinneren, dat onze ervaringen in het leven niet altijd kunnen worden gemanipuleerd. De redenen waarom we sommige reizen beginnen, kunnen vaak in de race worden vergeten om volgers, sympathieën en status te krijgen, maar dat is niet waar het echt toe doet, en we moeten onszelf eraan herinneren waarom we in de eerste plaats iets begonnen zijn. Daarom wil ik nogmaals mijn dankbaarheid aan jou betuigen, omdat je me in toom houdt, en ik voortdurend nadenk over wat ik aan het doen ben en zorg ervoor dat mijn acties in lijn zijn met mijn intenties. Ik begon deze reis in de hoop om anderen te inspireren, relaties op te bouwen en mensen te ondersteunen waar ik kan met de diensten die ik aanbied, de geschenken die ik deel en door gewoon op te komen dagen en mezelf te zijn. Om contact te maken met mensen door simpelweg mezelf te zijn, niet nep, want we zijn tenslotte op deze reis samen het leven genoemd. En het kan een prachtig avontuur zijn als we ons hart openen en elkaar mededogen tonen.

Dus laten we het basisprincipe van waar het vandaag om draait, niet vergeten: eenvoudige, pure, ouderwetse liefde. Liefde is in staat om je leven te vullen met kleuren die je voorheen ondenkbaar achtte. En hoewel ik dit niet persoonlijk tegen je kan zeggen kan zeggen (hoewel ik wou dat ik ieder van jullie aan de andere kant van dit scherm kon ontmoeten!), Ik wil je bedanken dat je een van die prachtige kleuren van het licht spectrum bent. Ik kan je niet genoeg bedanken voor je zorgzaamheid, je openheid en je steun en vertrouwen.

Veel liefs en dank,

Charissa xxx

PS – waarom niet iemands dag maken en de liefde verspreiden door een (handgeschreven) liefdesbrief te schrijven?
Gelukkige Valentijnsdag iedereen, laten we niet vergeten dat de wereld liefde nodig heeft, nu meer dan ooit.

By |February 13th, 2018|Blog, Gratitude|0 Comments

Leave A Comment